SALSA – Mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi un ilgtspējīgs pārtikas nodrošinājums


Par projektu SALSA

SALSA mērķis ir sniegt labāku izpratni par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu patreizējo un potenciālo ieguldījumu ilgtspējīgā pārtikas un uztura nodrošinājumā.

SALSA izmanto jaunu, integrētu daudzmetožu pētniecisko pieeju 30 Eiropas un Āfrikas reģionos, aptverot visjaunākās satelīttehnoloģijas, transdisciplināras pieejas, pārtikas sistēmu kartēšanu un līdzdalības nākotnes scenāriju analīzi.

SALSA atzīst mazo saimniecību un pārtikas sistēmu milzīgo dažādību Eiropā un Āfrikā un īpašu uzmanību veltī to neaizsargātībai un dzīvotspējai.

SALSA izmanto pārtikas sistēmas pieeju, lai pilnīgāk izzinātu pārtikas nodrošinājumu – tajā ietverot ne tikai ražošanas kapacitāti, bet arī pilnvērtīgu un drošu pārtiku, piekļuvi pārtikai, pārtikas kontroli, izmantošanu un stabilitāti.

SALSA analizē pārvaldības sistēmas, kas saisītas ar mazo saimniecību un pārtikas ķēžu organizāciju, un sniedz lēmumpieņēmējiem rīkus, kas stiprinātu mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu ieguldījumu pārtikas un uztura nodrošinājumā.

SALSA īpašu uzmanību veltī efektīvai sadarbībai star Eiropas un Āfrikas pētniekiem un prakses partneriem, tādējādi veicinot ES-Āfrikas dialogu.

SALSA sekmīgi sadarbojas ar prakses partneriem un lēmumpieņēmējiem, kuri ir svarīgi mazajām saimniecībām un pārtikas un uztura nodrošinājumam, un veicina dialogu starp pētniecību, politiku un praksi.

References reģioni

Lai radītu padziļinātas zināšanas par kompleksajām saiknēm starp mazajām saimniecībām un pārtikas un uztura nodrošinājumu dažādos kontekstos un lai mazinātu datu trūkumu par mazajām saimniecībām un mazajiem pārtikas uzņēmumiem, SALSA veic izpēti 30 izvēlētos references reģionos. Šie reģioni raksturo situāciju dažādību Eiropā, un mazākā mērā Āfrikā, attiecībā uz mazo saimniecību relatīvo nozīmi pārtikas sistēmās, to atrašanos dažādās urbānajās un lauku teritorijās un piekļuvi globālajiem tirgiem.

Galvenie rezultāti

Mazo saimniecību kartes Eiropā, kas ietver šo saimniecību patreizējās un potenciālās ražošanas novērtējumu, kas apstiprināts reģiona mērogā.

Padziļinātas zināšanas par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu pārtikas un uztura nodrošinājumā dažādos reģionos, ietverot nākotnes scenāriju analīzi, kas radītas, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu privātajā un publiskajā sektorā (tostarp par pētniecības virzieniem nākotnē).

30 references reģioni (25 Eiropā un 5 Āfrikā) ar standartizētu informāciju par mazajām saimniecībām un mazajiem pārtikas uzņēmumiem un to saiknēm ar pārtikas un uztura nodrošinājumu, kas būs pieejama pētniecībai, monitorēšanai un politikas izstrādei.

Mazo saimniecību organizācijas un pārtikas ķēžu pārvaldības izvērtējums, kas var kalpot politikas veidošanai un ir mērķēts, lai stiprinātu mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmēju ieguldījumu pārtikas un uztura nodrošinājumā.

Integrēts konceptuālais ietvars, kurā apvienota akadēmiskā literatūra ar praktisko pieredzi par pārtikas un uztura nodrošinājumu Āfrikā un Eiropā, izmantojot pārtikas sistēmas pieeju.

Sekmīga sadarbība starp Eiropas un Āfrikas pētniekiem un prakses partneriem, kuri identificēs līdzības un atšķirības pārtikas sistēmās, uzlabos savstarpējo izpratni un veicinās ES-Āfrikas sadarbības iniciatīvas nākotnē.

Jaunas pētnieciskās metodes, ieskaitot visjaunākās satelīttehnoloģijas, transdisciplināru pieeju teorijas veidošanā, sistemātisku izvērtēšanu un līdzdalības nākotnes scenāriju analīzi.

Prakses kopiena un multi-aģentu sadarbības process, kas balstīts FAO komunikācijas un mācīšanās platformās un izmanto tādas Eiropas platformas kā ENRD (Eiropas lauku attīstības tīkls), ELARD (Eiropas LEADER programmas tīkls lauku attīstībai) un EIP-AGRI (Eiropas lauksaimniecības inovāciju partnerība), lai veicinātu zināšanu attīstību par SALSA saistošajām tēmām.

Darba pakas

1. Transdisciplināras teorijas veidošana un analītiskais ietvars
2. Mazo saimniecību izplatības un to esošās un potenciālās ražošanas kapacitātes novērtēšana
3. Padziļināts pārtikas sistēmu novērtējums 30 references reģionos
4. Līdzdalības nākotnes scenāriju analīze
5. Mazo saimniecību organizācijas un pārtikas ķēžu pārvaldības analīze
6. Mazās saimniecības un mazos pārtikas uzņēmumus veicinošie apstākļi.
7. Komunikācija un kopēja mācīšanās
8. Projekta vadība un koordinācija

Lai uzzinātu vairāk par SALSA aktivitātēm Latvijā, lūdzu sazināties ar BSC pētnieci Sandru Šūmani (sandra.sumane@gmail.com) un skatiet BSC mājaslapu http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/salsa.