SALSA – Små gårder, små matbedrifter og bærekraftig mat- og ernæringssikkerhet

Om SALSA

SALSA har som mål å gi en bedre forståelse av det nåværende og potensielle bidraget fra småbruk og matbedrifter til bærekraftig mat- og ernæringssikkerhet.

SALSA tester ut en nye metoder tverrfaglige metoder i 30 regioner i Europa og Afrika. Prosjektet bruker ny satellitteknologi, tverrfaglige tilnærminger, kartlegging av matsystemer, og fremtidscenarioanalyser.

SALSA anerkjenner det enorme mangfoldet av små gårder og matsystemer i Europa og Afrika, og legger spesielt vekt på deres sårbarhet og motstandsdyktighet.

SALSA bruker et matsystemperspektiv som tillater å studere mer enn bare produksjonskapasiteten. I tillegg kan prosjektet undersøke tilgangen på trygg og næringsrik mat, hvem som kontrollerer matvarestrømmene, matvarepriser, matutnyttelse, og matvarestrømmenes stabilitet.

Salsa undersøker styringssystemer relatert til organiseringen av små bruk og deres næringskjeder. Prosjektet tilbyr verktøy for å veilede beslutningstakere til å styrke bidraget fra små gårder og matbedrifter til mat- og ernæringssikkerhet.

Salsa legger spesielt vekt på et effektivt samarbeid og utveksling mellom europeiske og afrikanske forsknings- og praksispartnere, og støtter dermed implementeringen av en EU-Afrika-Dialog.

Salsa samarbeider effektivt med relevante interessenter og beslutningstakere som angår små bruk, mat- og ernæringssikkerhet, og tilrettelegger for en dialog som krysser klassiske grenser innen forskning, politikk og praksis.

Referanseregioner

Referanseregioner

For å fremskaffe dybdekunnskap som avslører de komplekse forholdene mellom små gårder og mat- og ernæringssikkerher i ulike sammenhenger, og for å overvinne mangler i eksisterende datakilder om små bruk og små matbedrifter, jobber SALSA detaljert i 30 utvalgte referanseregioner. Disse regionene representerer et spekter av faktiske situasjoner i Europa, samt utvalgte Afrikanske regioner. Nærmere bestemt belyses antallet og viktigheten av små bruk, små bruks plassering på «urban-rural» spekteret og små bruks adgang til globale markeder.

Nøkkelfunn fra prosjektet

Kart over småskala landbruk i Europa, med estimater for nåværende og potensiell produksjon verifiesert på regionalt nivå.

Inngående forståelse av småbruk og tilknyttede små matproduserende bedrifters rolle for mat- og ernæringsikkerhet i ulike regionale situasjoner, og en framsynsanalyse designet for å støtte beslutningstakere i privat og offentlig sektor (målrettet mot videre forskning).

Standardisert informasjon om små gårder og små matproduserende bedrifter i 30 referanseregioner (25 I Europa og 5 I Afrika). Deres tilknytning til mat- og ernæringssikkerhet vil være tilgjengelig for forskning, overvåkning og politikkutvikling.

En vurdering av styringsrammene tilknyttet små gårders organisering og matvarekjeder, som kan veilede politikkutviklingen og er rettet mot å styrke småbruk og små matbedrifters bidrag til alle de fire aspektene ved mat- og ernæringssikkerhet.

Et integrert konseptuelt rammeverk, som samler akademisk litteratur og praktisk erfaring om mat- og ernæringssikkerhet i Afrika og EU med en matsystem tilnærming.

Effektivt samarbeid og utveksling mellom europeiske og afrikanske forskere og foreninger, som vil identifisere likheter og forskjeller i matvarestrømmer, forbedre gjensidig forståelse og styrke implementeringen av fremtidige EU-Afrika initiativer.

Nye forskningsmetoder, inkludert bruken av ny satellitteknologi, tverrfaglig teoribygging, systematisk gjennomgang og deltakende framsynsanalyse

En “Community of practice” (COP) om utveklsings- og samarbeidsprosesser med flere interessenter som bygger videre på FAOs kommunikasjons- og læringsplattformer og bruker europeiske plattformer som ENRF, ELARD, og EIP-AGRI for å fremme vårt kunnskapsgrunnlag om spørsmålene som tas opp i SALSA.

ARBEIDSPAKKER
WP1. Tverrfaglig teoribygging og analytiske rammer
WP2. Estimere fordelingen av småbruk og deres faktiske og potensielle produksjonskapasitet
WP3. Dyptgående vurdering av matsystemer i de 30 referanseregionene
WP4. Deltakende framsynsanalyse
WP5. Analyse av styring av organisasjoner og matvarekjeder for småbrukere
WP6. Tilrettelegge forholdene for småbruk og små matproduserende bedrifter
WP7. Kommunikasjon og felles læring
WP8. Prosjektledelse og koordinering

For mer informasjon om SALSAs aktiviteter i Norge vennligst kontakt Ruralis