SALSA – Drobne gospodarstwa rolne, drobne przetwórstwo żywności i zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe


Informacje o Projekcie SALSA

Celem projektu SALSA jest lepsze zrozumienie obecnego i potencjalnego wkładu drobnych gospodarstw rolnych i drobnego przetwórstwa żywności w bezpieczeństwo żywnościowe

Projekt SALSA jest nowatorskim, zintegrowanym, wykorzystującym wiele metod badaniem obejmującym 30 regionów w Europie i Afryce. W badaniach wykorzystano podejście transdyscyplinarne: technologie satelitarne, systemy mapowania żywności, metody przewidywania przyszłości przy udziale osób (ekspertów) biorących udział w warsztatach i spotkaniach dyskusyjnych.

Projekt umożliwił rozpoznanie ogromnej różnorodności drobnych gospodarstw rolnych i systemów żywnościowych w Europie i Afryce.

Projekt SALSA przywiązuje szczególną uwagę do ich kondycji i radzenia sobie z trudnościami.

Projekt SALSA wykorzystuje perspektywę systemów żywnościowych aby oszacować możliwości produkcyjne żywności w regionie i ocenić bezpieczeństwo żywnościowe (w zakresie dostępności wartościowej i bezpiecznej żywności, funkcjonujących systemów kontroli (włączając dostępność), wykorzystania żywności i stabilności systemu).

Projekt SALSA egzaminuje systemy zarządzania związane z organizacją drobnych gospodarstw rolnych i łańcuchów żywnościowych. Przygotowuje narzędzia wzmacniające wkład drobnych gospodarstw rolnych i przetwórstwa żywnościowego w bezpieczeństwo żywnościowe.

Projekt SALSA przywiązuje szczególną uwagę do owocnej współpracy i wymiany informacji i doświadczeń między europejskimi i afrykańskimi naukowcami i praktykami wspierając w ten sposób rozwój Europejsko-Afrykańskiego Dialogu

W ramach projektu nastąpiło zbliżenie uczestników zaangażowanych w produkcję żywności oraz decydentów związanych z drobnymi gospodarstwami rolnymi i bezpieczeństwem żywnościowym. Projekt SALSA ułatwia dialog, który przekracza klasyczne granice pomiędzy nauką, polityką i praktyką.

Regiony badawcze

Projekt SALSA ma uzupełnić wiedzę dotyczącą skomplikowanych relacji pomiędzy drobnymi gospodarstwami rolnymi, drobnym przetwórstem żywności i ich rolą w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Jego celem jest zgromadzenie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej drobnych gospodarstw rolnych i drobnego przetwórstwa, a wykorzystane do tego zostały dane zebrane w 30 wybranych regionach badawczych. Regiony te reprezentują sytuację roonictwa drobnotowarowego w Europie oraz w mniejszym zakresie w Afryce. Przy wyborze regionów badawczych pod uwagę brana brane były m.in. takie wskaźniki jak liczebność i znaczenie drobnych gospodarstw rolnych w regionie, ich lokalizacja w przestrzeni wiejsko-miejskiej oraz dostęp do globalnych rynków.

Najważniejsze wyniki

Mapowanie drobnego rolnictwa w Europie obejmujące przybliżone dane dotyczące obecnej i potencjalnej produkcji, zweryfikowane na poziomie regionów

Dogłębne zrozumienie roli drobnych gospodarstw rolnych i drobnego przetwórstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego w różnorodnych regionalnych warunkach, w tym zastosowanie metody przewidywania prawdopodobnych warunków i czynników oddziaływujących na sytuację w agrobiznesie. Zgromadzone informacje mają wspierać podejmowanie decyzji zarówno w prywatnym jak i publicznym sektorze gospodarki żywnościowej (również wyznaczanie przyszłych celów badawczych)

Zestaw 30 regionów badawczych (25 regionów badawczych w różnych regionach Europy i 5 w Afryce), w których zbierano wystandaryzowane informacje dotyczące drobnych gospodarstw rolnych i drobnego przetwórstwa i ich znaczenia w systemie bezpieczeństwa żywnościowego. Dane będą dostępne dla nauki, rozwoju, dalszego monitorowania i polityki.

Przegląd systemów dotyczących ram działania organizacji drobnych gospodarstw rolnych i łańcuchów żywnościowych. Służyć to może rozwojowi polityki i jest nacelowane na ułatwianie wkładu drobnych gospodarstw rolnych i drobnego przetwórstwa we wszystkich czterech aspektach bezpieczeństwa żywnościowego.

Idea zintegrowanego systemu łączącego publikacje akademickie i praktyczne doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce i Europie

Owocna współpraca i wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy europejskimi i afrykańskimi badaczami oraz praktykami, którzy mają zidentyfikować podobieństwa i różnice systemów żywnościowych, poprawić wzajemne zrozumienie i zachęcić do realizacji przyszłych inicjatyw miedzy Unią Europejską i Afryka

Nowatorskie metody badawcze, obejmujące m.in. najnowsze technologie satelitarne, budowanie międzydyscyplinarnych teorii, systematyczny przegląd inforamacji i danych i uczestniczące metody przewidywania przyszłości

Tworzenie Platformy Komunikacyjnej oraz proces wymiany i współpracy osób zaangażowanych w budowanie systemu komunikacji FAO i platform nauki i wykorzystania europejskich platform organizacji takich jak ENRD (Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), ELARD (Europejskie Stowarzyszenie LEADER na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, EIP-Agri (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa) aby poprawić stan naszej wiedzy na pytania zadawane w projekcie SALSA

PAKIETY ROBOCZE (WP)
WP1. Budowa międzydyscyplinarnej teorii i określenie zakresu badań analitycznych
WP2. Ocena przestrzennego położenia drobnych gospodarstw rolnych oraz ich aktualne i potencjalne możliwości produkcyjne
WP3. Dogłębna ocena systemów żywnościowych w 30 regionach badawczych
WP4. Metoda uczestniczącej analizy przyszłości
WP5. Analiza działalności organizacji drobnych gospodarstw rolnych i łańcuchów żywnościowych
WP6. Warunki umożliwiające działalność drobnych gospodarstw rolnych i drobnego przetwórstwa spożywczego
WP7. Komunikacja i wspólne uczenie się
WP8. Zarządzanie projektem i koordynacja

Aby uzyskać więcej informacji nt. projektu SALSA w Polsce skontaktuj się z MARTA CZEKAJ: martaczekaj@poczta.onet.pl